abc tune search - browse by title
     help

browse tunes by title

< previous page | master index | next page >

 6/8 A    Showman's Jig, The
 6/8 A    Showman's Jig, The
  C Amix  Showman's Reel, The
 2/4 G    Show Me The Way To Go Home
 6/8 G    Show me the Way to Oxford
 6/8 G    Show me the Way to Oxford
 6/8 G    Show Me The Way To Oxford THO1.059
 9/4 Dmix  Show Me the Way to Wallington [1]
 9/8 Ddor  Show Me the Way to Wallington [2]
 2/4 Amaj  Show Polka 1 - The Shepherd And Shepherdess
   Gmaj  Show Polka 2 - Le Petit Coin*
   Dmaj  Show Reel 1 - Ciaran Tourish*
   Amix  Show Reel 2 - Jock Broon's 70th*
 3/4 Em   Show Waltz 1 - Ffarwel Ir Marian*
       Shpilt klezmorimlach klingen zoln di gesalach
 4/4 C    Shpil zhe mir a lidele in yidish
 4/4 C    Shpil zhe mir a lidele in yidish
 2/4 Dm   Shpraiz ich mir
 3/2 D    Shreds and Patches
 4/4 G    S.H. Reel
 4/4 G    S.H. Reel
 C| A    Shrewsbury Cakes. JJo3.182
 C| A    Shrewsbury Cakes. JJo3.182
 C| A    Shrewsbury Cakes. JJo3.182
 2/2 D    Shrewsbury Lasses, The
 4/4 D    Shrewsbury Lasses
 C| D    Shrewsbury Lasses, The
 4/4 Dmaj  Shrewsbury Lasses
 C| D    Shrewsbury Lasses
 4/4 D    Shrewsbury Lasses, The
 2/2 D    Shrewsbury Lasses, The
 C| D    Shrewsbury Lasses, The
 2/4 D    Shrewsbury Lasses, the
 2/4 D    Shrewsbury Lasses, The
 2/2 D    Shrewsbury Lasses
 C| D    Shrewsbury Lasses, The
 C| D    Shrewsbury Lasses, The
 C| C    Shrewsbury Lasses  (C)
 C| D    Shrewsbury Lasses  [D]
 2/4 D    Shrewsbury Lasses THO4.180, The
 2/4 D    Shrewsbury Lasses. THO4.180, The
 2/4 D major Shrewsbury Quarry,aka. GS.021
 2/4 F    Shrewsbury Quarry. JBs.120
 2/4 G    Shrewsbury Quarry. RHu.066
 C| F    Shrewsbury Rakes. JJo4.180
 C| F    Shrewsbury Rakes. JJo4.180
 C| F    Shrewsbury Rakes. JJo4.180
 C| F    Shrewsbury Rakes. Ru1.150
 C| F    Shrewsbury Rakes. Ru1.150
 C| F    Shrewsbury Rakes. Ru1.150
 3/4 G    Shrewsbury Waltz
 3/4 G    Shrewsbury Waltz, The
 2/4 F    Shropshire Hero. JBs.032, The
 2/4 F    Shropshire Hero,The. JBs.032
 4/4 D    Shropshire Lass
 4/4 D    Shropshire Lass, the
 4/4 D    Shropshire Lass, The
 4/4 D    Shropshire Lass
 C| D    Shropshire Lass
 4/4 D    Shropshire Lass
 C| D    Shropshire Lass. PDF2.188
 C| D    Shropshire Lass. PFD3.109, The
 4/4 D    Shropshire Lass (The)
 4/4 D    Shropshire Lass (The)
 4/4 D    Shropshire Lass (The)
 4/4 D    Shropshire Lass, The
 4/4 D    Shropshire Lass (The)
 4/4 D    Shropshire Lass (The)
 C| D    Shropshire Militia Hornpipe. JBut.934
 3/4 Gmin  Shropshire Miner, The
 4/8 G    Shropshire Reel
 4/8 G    Shropshire Reel
 4/4 G    Shropshire Reel,aka. RHu.092
 4/4 G    Shropshire Reel,aka. RHu.092
 4/8 G    Shropshire Reel (Much Wenlock)
 3/4 D    SHROPSHIRE ROUND (Duet)
 3/4 D    Shropshire Round (duet)
 3/2 D    Shropshire Round. PFD2.011
 3/2 Dmaj  Shropshire Rounds, The
 3/2 Dmaj  Shropshire Rounds, The
 3/2 Dmaj  Shropshire Rounds, The
 3/2 Dmaj  Shropshire Rounds, The
 3/4 D    Shropshire Rounds
 3/2 D    Shropshire Round. WCD3/6.082
 4/4 F    Shrovetide song
 C| G    Shrove Tuesday
 2/4 C    Shtiller Bulgar, der
 2/4 D    Shtiller Bulgar, der
 2/4 D    Shuang dai honghua shang Beijing
 2/4 C    Shuangqing xiaoyangge
 2/4 D    Shuanzhu taiyang hao ganhuo
 3/4 G    Shua shan diao
 C| D    Shucking the Brush
 4/4 Amaj  Shuffle
 4/4 Gmaj  Shuffle
 4/4 Dmaj  Shuffle
 C| D    Shuffle About [2]
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/4 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and cut
 9/8 D    Shuffle and cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut [1]
 9/8 D    Shuffle and Cut [1] (Old Irish)
 9/8 D    Shuffle and Cut [2]
 9/8 D    SHUFFLE AND CUT -- JIG
 9/4 D    Shuffle and Cutt [1]
 9/4 D    Shuffle and Cutt [1]
 9/4 D    Shuffle and Cutt. JJo2.142
 9/4 D    Shuffle and Cutt. JJo2.142
 9/8 D    Shuffle and Cut. TWC.022
 9/4 D    Shuffle and Cutt. WCD3/2.014
  C G    Shuffle Board. JJo6.17, The
  C G    Shuffle Board,The. JJo6.17
 C| D    SHUFFLE -- REEL.
  C D    Shuffle Reel
 C| D    Shuffling Back
 2/4 G    Shui ba adi
 2/4 A    Shuiben yangtian fanlanghua
 6/8 Amix  Shuibhail na Garbhlich
 2/4 A    Shui buxing
 2/4 E    Shuigua xibaoto
 2/4 Bb   Shuigua xibaoto
 2/4 F    Shui gua zhangjiakou
 3/4 C    Shuijing jiubei The cristal cup
 2/4 C    Shui shen zi you bai du ren
 2/4 Em   Shuj Shuj Zemer
  C Am   SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
  C Am   SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
  C Cm   SHULE2- Shule Arun (Song- I wish I were on yonder
  C Am   SHULE AGRA
  C Amin  Shule Agra
 2/4 G    Shule Agra
 4/4 C    Shule Aroon
 4/4 Gmin  Shule Aroon
  C Dm   SHULE AROON
  C Am   SHULE AROON
 4/4 Dmin  Shule Aroon [1]
  C Dm   Shule Aroon (1st Setting)
  C A    "Shule Aroon"   (1st Setting)   (air)  0059
  C Amin  Shule Aroon [2]
 4/4 Amin  Shule Aroon [2]
  C Am   Shule Aroon (2nd Setting)
  C C    "Shule Aroon"     (2nd Setting)    (air) 
 3/4 G    Shulen a Gurie
  C Em   Shule Shule Agrah (reel)
  C G    SHUMACHER'S HORNPIPE
 3/4 A    Shun caicha
 C| A    SHUNSTER'S -- HORNPIPE
 4/4 A    Shunter’s Hornpipe
 6/8 D    Shun the Corner
 2/4 A    Shuoyang xiaodiao
 C| G    Shurleys fancy
 C| A    Shurley's Fancy
 C| G    Shurley’s Fancy
 C| G    Shurleys fancy.
  C Bb   Shurley's Fancy. EHo.343
 C| A    Shurley's Fancy. JJo6.25
 4/4 Gmaj  Shuter's
 4/4 Gmaj  Shuter's
 4/4 Gmaj  Shuter's
 C| G    Shuters Hornpipe
 C| G    Shuter's Hornpipe
 C| A    Shuter's Hornpipe
 C| G    SHUTER'S HORNPIPE
  C G    Shuter's Hornpipe
  C G    Shuter's Hornpipe
  C G    Shuter's Hornpipe
  C G    Shuters Hornpipe
 C| G    Shuter’s Hornpipe
 4/4 G    Shuter's Hornpipe
 4/4 G    Shuter's Hornpipe (#317)
  C A    Shuter's Hornpipe,aka. EHo.032
 2/2 A major Shuters Hornpipe. GS.092
 2/2 A major Shuters Hornpipe. GS.092
 C| G    Shuter's Hornpipe. JaW.061
 C| G    Shuter's Hornpipe. JaW.061
 4/4 G    Shuter's Hornpipe. JBs.061
 4/4 A    Shuter's Hornpipe (not available here)
  C G    Shuters Hornpipe. TWC.212
 C| G    Shuters Hornpipe. WTG.[018]
  C A    Shuter's Hp,aka. EHo.032
  C G    Shuter's Hp,aka TS.153
 2/4 D    Shuter's Humour
 2/4 D    Shuter's Humour
 2/4 D    Shuter’s Humour
 2/4 D    Shuter's Humour. JJo.166
 2/4 D    Shuter's Humour. JJo8.166
 2/4 D    Shuter's Humour. JJo8.166
 2/4 D    Shuter's Humour THO1.128
  C A    Shutter Hornpipe. JBi.81
 C| A    Shutters hornpipe
 C| A    Shutters Hornpipe
 4/4 G    Shutters Hornpipe
 4/4 G    Shutters Hornpipe
 4/4 A    Shutters Hornpipe
 4/4 G    Shutters Hornpipe
  C A    Shutters Hornpipe. JaW.036

< previous page | master index | next page >