abc tune search - browse by title
     help

browse tunes by title

< previous page | master index | next page >

 6/8 G    Should our praise of Britain’'s Isle
   G    Should our Praise of Britain's Isle
 4/4 E    Shouliede gege huilai
 3/4 C    Shounan de huaer jiefang
 2/4 G    Shoutin Up the Spirit
 4/4 Bb   Shout Of Mighty Triumph, A
 4/4 G    Shout Of Mighty Triumph, A
 2/4 A    Shoutou de zhuangjia yi pian huang
 2/4 G    Shove Into Me Joanie!
 2/4 G    Shove Into Me Joanie! (polka)
 6/8 Amaj  Shovelin' The Snow
 6/8 Ador  Shovel The Walk
 3/4 Amaj  Shovel Tongue
 4/4 Amaj  Shovel Tongue
 8/8 A    Shovel Tongue
 4/4 G    Shove That Pig's Foot A Little Closer To The Fire
 C| G    Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
 C| G    Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
 C| G    Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
 C| G    Shove that Pig’s Foot a Little Farther in the Fire
 C| G    Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
 C| G    Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
 C| G    Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
 C| G    Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
 4/4 G    Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
 4/4 G    Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
 C| G    Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
 4/4 G    Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
 C| G    Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
 C| Bb   Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
 C| Bb   Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
 C| G    Shove that Pig's Foot a Little Further into the
 C| G    Shove that Pig's Foot a Little Further into the
 4/4 G Major Shove the Pig's Foot a Little Bit Further Into the
 4/4 G    Shove the Pig's Foot a Little Closer to the Fire
 4/4 Gmaj  Shove The Pig's Foot A Little Closer To The Fire
 4/4 Gmaj  Shove The Pig's Foot A Little Closer To The Fire
 4/4 Gmaj  Shove The Pig's Foot A Little Closer To The Fire
 4/4 Gmaj  Shove The Pig's Foot A Little Closer To The Fire
 C| G    Shove the Pig's Foot a Little Further Into the
 C| G    Shove the Pig's Foot a Little Further Into The
 4/4 Bmin  Showacho, The
 4/4 D    Showman
 4/4 D    Showman's Fancy
 4/4 Dmaj  Showman's Fancy, The
 4/4 Dmaj  Showman's Fancy, The
 4/4 Dmaj  Showman's Fancy, The
 4/4 Dmaj  Showman's Fancy, The
 C| D    Showman's Fancy
 C| D    Showman’s Fancy
  C D    Showman’s Fancy
 C| D    Showman's Fancy (hornpipe), The
 C| D    Showman's Fancy, The
 C| D    Showman's Fancy, The
 C| D    Showman's Fancy, The
 C| D    Showman's Fancy, The
 C| D    Showman's Fancy, The
 C| D    SHOWMAN'S FANCY, The
 C| D    Showman's Fancy, The
 C| D    Showman's Fancy, The
 6/8 A    Showman's Jig (#161), The
 6/8 A    Showman's Jig (#161), The
 6/8 A    Showman's Jig (#161), The
 6/8 A    Showman's Jig, The
 6/8 A    Showman's Jig, The
  C Amix  Showman's Reel, The
 2/4 G    Show Me The Way To Go Home
 6/8 G    Show me the Way to Oxford
 6/8 G    Show me the Way to Oxford
 6/8 G    Show Me The Way To Oxford THO1.059
 9/4 Dmix  Show Me the Way to Wallington [1]
 9/8 Ddor  Show Me the Way to Wallington [2]
 2/4 Amaj  Show Polka 1 - The Shepherd And Shepherdess
   Gmaj  Show Polka 2 - Le Petit Coin*
   Dmaj  Show Reel 1 - Ciaran Tourish*
   Amix  Show Reel 2 - Jock Broon's 70th*
 3/4 Em   Show Waltz 1 - Ffarwel Ir Marian*
       Shpilt klezmorimlach klingen zoln di gesalach
 4/4 C    Shpil zhe mir a lidele in yidish
 4/4 C    Shpil zhe mir a lidele in yidish
 2/4 Dm   Shpraiz ich mir
 4/4 Bmin  Shputnik In Glenshiel
 4/4 Bmin  Shputnik In Glenshiel
 3/2 D    Shreds and Patches
 4/4 G    S.H. Reel
 4/4 G    S.H. Reel
 C| A    Shrewsbury Cakes. JJo3.182
 C| A    Shrewsbury Cakes. JJo3.182
 C| A    Shrewsbury Cakes. JJo3.182
 2/2 D    Shrewsbury Lasses, The
 4/4 D    Shrewsbury Lasses
 C| D    Shrewsbury Lasses, The
 4/4 Dmaj  Shrewsbury Lasses
 C| D    Shrewsbury Lasses
 4/4 D    Shrewsbury Lasses, The
 2/2 D    Shrewsbury Lasses, The
 C| D    Shrewsbury Lasses, The
 2/4 D    Shrewsbury Lasses, the
 2/4 D    Shrewsbury Lasses, The
 2/2 D    Shrewsbury Lasses
 C| D    Shrewsbury Lasses, The
 C| D    Shrewsbury Lasses, The
 C| C    Shrewsbury Lasses  (C)
 C| D    Shrewsbury Lasses  [D]
 2/4 D    Shrewsbury Lasses THO4.180, The
 2/4 D    Shrewsbury Lasses. THO4.180, The
 2/4 D major Shrewsbury Quarry,aka. GS.021
 2/4 F    Shrewsbury Quarry. JBs.120
 2/4 G    Shrewsbury Quarry. RHu.066
 C| F    Shrewsbury Rakes. JJo4.180
 C| F    Shrewsbury Rakes. JJo4.180
 C| F    Shrewsbury Rakes. JJo4.180
 C| F    Shrewsbury Rakes. Ru1.150
 C| F    Shrewsbury Rakes. Ru1.150
 C| F    Shrewsbury Rakes. Ru1.150
 3/4 G    Shrewsbury Waltz
 3/4 G    Shrewsbury Waltz, The
 2/4 F    Shropshire Hero. JBs.032, The
 2/4 F    Shropshire Hero,The. JBs.032
 4/4 D    Shropshire Lass
 4/4 D    Shropshire Lass, the
 4/4 D    Shropshire Lass, The
 4/4 D    Shropshire Lass
 C| D    Shropshire Lass
 4/4 D    Shropshire Lass
 C| D    Shropshire Lass. PDF2.188
 C| D    Shropshire Lass. PFD3.109, The
 4/4 D    Shropshire Lass (The)
 4/4 D    Shropshire Lass (The)
 4/4 D    Shropshire Lass (The)
 4/4 D    Shropshire Lass, The
 4/4 D    Shropshire Lass (The)
 4/4 D    Shropshire Lass (The)
 C| D    Shropshire Militia Hornpipe. JBut.934
 3/4 Gmin  Shropshire Miner, The
 4/8 G    Shropshire Reel
 4/8 G    Shropshire Reel
 4/4 G    Shropshire Reel,aka. RHu.092
 4/4 G    Shropshire Reel,aka. RHu.092
 4/8 G    Shropshire Reel (Much Wenlock)
 3/4 D    SHROPSHIRE ROUND (Duet)
 3/4 D    Shropshire Round (duet)
 3/2 D    Shropshire Round. PFD2.011
 3/2 Dmaj  Shropshire Rounds, The
 3/2 Dmaj  Shropshire Rounds, The
 3/2 Dmaj  Shropshire Rounds, The
 3/2 Dmaj  Shropshire Rounds, The
 3/4 D    Shropshire Rounds
 3/2 D    Shropshire Round. WCD3/6.082
 4/4 F    Shrovetide song
 C| G    Shrove Tuesday
 2/4 C    Shtiller Bulgar, der
 2/4 D    Shtiller Bulgar, der
 2/4 D    Shuang dai honghua shang Beijing
 2/4 C    Shuangqing xiaoyangge
 2/4 D    Shuanzhu taiyang hao ganhuo
 3/4 G    Shua shan diao
 C| D    Shucking the Brush
 4/4 Amaj  Shuffle
 4/4 Gmaj  Shuffle
 4/4 Dmaj  Shuffle
 C| D    Shuffle About [2]
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/4 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and cut
 9/8 D    Shuffle and cut
 9/8 D    Shuffle and cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut [1]
 9/8 D    Shuffle and Cut [1] (Old Irish)
 9/8 D    Shuffle and Cut [2]
 9/8 D    SHUFFLE AND CUT -- JIG
 9/4 D    Shuffle and Cutt [1]
 9/4 D    Shuffle and Cutt [1]
 9/4 D    Shuffle and Cutt. JJo2.142
 9/4 D    Shuffle and Cutt. JJo2.142
 9/8 D    Shuffle and Cut. TWC.022
 9/4 D    Shuffle and Cutt. WCD3/2.014
  C G    Shuffle Board. JJo6.17, The
  C G    Shuffle Board,The. JJo6.17
 C| D    SHUFFLE -- REEL.
  C D    Shuffle Reel
 C| D    Shuffling Back
 2/4 D    Shuffling Reel
 2/4 G    Shui ba adi
 2/4 A    Shuiben yangtian fanlanghua
 6/8 Amix  Shuibhail na Garbhlich
 2/4 A    Shui buxing
 2/4 E    Shuigua xibaoto
 2/4 Bb   Shuigua xibaoto
 2/4 F    Shui gua zhangjiakou
 3/4 C    Shuijing jiubei The cristal cup
 2/4 C    Shui shen zi you bai du ren
 2/4 Em   Shuj Shuj Zemer
  C Am   SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
  C Am   SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
  C Cm   SHULE2- Shule Arun (Song- I wish I were on yonder
  C Am   SHULE AGRA

< previous page | master index | next page >