abc tune search - browse by title
     help

browse tunes by title

< previous page | master index | next page >

 4/4 G    Shropshire Reel,aka. RHu.092
 4/4 G    Shropshire Reel,aka. RHu.092
 4/8 G    Shropshire Reel (Much Wenlock)
 3/2 D    Shropshire Round
 3/4 D    SHROPSHIRE ROUND (Duet)
 3/4 D    Shropshire Round (duet)
 3/2 D    Shropshire Round. PFD2.011
 3/2 Dmaj  Shropshire Rounds, The
 3/2 Dmaj  Shropshire Rounds, The
 3/2 Dmaj  Shropshire Rounds, The
 3/4 D    Shropshire Rounds
 3/2 D    Shropshire Round. WCD3/6.082
 4/4 F    Shrovetide song
 C| G    Shrove Tuesday
 2/4 C    Shtiller Bulgar, der
 2/4 D    Shtiller Bulgar, der
 2/4 D    Shuang dai honghua shang Beijing
 2/4 C    Shuangqing xiaoyangge
 2/4 D    Shuanzhu taiyang hao ganhuo
 3/4 G    Shua shan diao
 C| D    Shucking the Brush
 4/4 Amaj  Shuffle
 4/4 Gmaj  Shuffle
 4/4 Dmaj  Shuffle
 4/4 Dmaj  Shuffle
 C| D    Shuffle About [2]
 9/8 Dmaj  Shuffle And Cut
 9/8 Dmaj  Shuffle And Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle And Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/4 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and cut
 9/8 D    Shuffle and cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut [1]
 9/8 D    Shuffle and Cut [1] (Old Irish)
 9/8 D    Shuffle and Cut [2]
 9/8 D    SHUFFLE AND CUT -- JIG
 9/4 D    Shuffle and Cutt [1]
 9/4 D    Shuffle and Cutt [1]
 9/4 D    Shuffle and Cutt. JJo2.142
 9/4 D    Shuffle and Cutt. JJo2.142
 9/8 D    Shuffle and Cut. TWC.022
 9/4 D    Shuffle and Cutt. WCD3/2.014
  C G    Shuffle Board. JJo6.17, The
  C G    Shuffle Board,The. JJo6.17
 C| D    SHUFFLE -- REEL.
  C D    Shuffle Reel
 2/2 D    Shuffles
 C| D    Shuffles
 C| AMaj  Shuffles
 C| D    Shuffling Back
 2/4 D    Shuffling Reel
 4/4 G    Shufflin' Sam
 4/4 Fmaj  Shufflin' Samuel
 2/4 G    Shui ba adi
 2/4 A    Shuiben yangtian fanlanghua
 2/4 A    Shui buxing
 2/4 E    Shuigua xibaoto
 2/4 Bb   Shuigua xibaoto
 2/4 F    Shui gua zhangjiakou
 3/4 C    Shuijing jiubei The cristal cup
 2/4 C    Shui shen zi you bai du ren
 2/4 Em   Shuj Shuj Zemer
  C Am   SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
  C Am   SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
  C Cm   SHULE2- Shule Arun (Song- I wish I were on yonder
  C Am   SHULE AGRA
  C Amin  Shule Agra
 2/4 G    Shule Agra
 4/4 C    Shule Aroon
 4/4 Gmin  Shule Aroon
  C Dm   Shule Aroon
  C Am   Shule Aroon
  C Dm   SHULE AROON
  C Am   SHULE AROON
 4/4 Dmin  Shule Aroon [1]
  C Dm   Shule Aroon (1st Setting)
  C Dm   Shule Aroon - 1st Setting  #1
  C Dm   Shule Aroon - 1st Setting  #1
  C Dm   Shule Aroon - 1st Setting  #2
  C A    "Shule Aroon"   (1st Setting)   (air)  0059
  C Amin  Shule Aroon [2]
 4/4 Amin  Shule Aroon [2]
  C Am   Shule Aroon (2nd Setting)
  C Am   Shule Aroon - 2nd Setting  #1
  C Am   Shule Aroon - 2nd Setting  #1
  C Am   Shule Aroon - 2nd Setting  #2
  C C    "Shule Aroon"     (2nd Setting)    (air) 
 3/4 G    Shulen a Gurie
 2/4 G    Shule, Shule, Agrah
  C Em   Shule Shule Agrah (reel)
  C G    SHUMACHER'S HORNPIPE
 3/4 A    Shun caicha
 C| A    SHUNSTER'S -- HORNPIPE
 4/4 A    Shunter’s Hornpipe
 6/8 D    Shun the Corner
 2/4 A    Shuoyang xiaodiao
 C| G    Shurleys fancy
 C| G    Shurleys fancy
 C| A    Shurley's Fancy
 C| G    Shurley’s Fancy
 C| G    Shurleys fancy.
  C Bb   Shurley's Fancy. EHo.343
 C| A    Shurley's Fancy. JJo6.25
 4/4 Gmaj  Shuter's
 4/4 Gmaj  Shuter's
 4/4 Gmaj  Shuter's
12/8 G    Shuter’s Disappointment
 C| G    Shuters Hornpipe
 C| G    Shuter's Hornpipe
 4/4 G    Shuter's Hornpipe
 C| A    Shuter's Hornpipe
 C| G    SHUTER'S HORNPIPE
  C G    Shuter's Hornpipe
  C G    Shuter's Hornpipe
  C G    Shuter's Hornpipe
  C G    Shuters Hornpipe
 C| G    Shuter’s Hornpipe
 4/4 G    Shuter's Hornpipe
 4/4 G    Shuter's Hornpipe (#317)
  C A    Shuter's Hornpipe,aka. EHo.032
 2/2 A major Shuters Hornpipe. GS.092
 2/2 A major Shuters Hornpipe. GS.092
 C| G    Shuter's Hornpipe. JaW.061
 C| G    Shuter's Hornpipe. JaW.061
 4/4 G    Shuter's Hornpipe. JBs.061
 4/4 A    Shuter's Hornpipe (not available here)
  C G    Shuters Hornpipe. TWC.212
 C| G    Shuters Hornpipe. WTG.[018]
  C A    Shuter's Hp,aka. EHo.032
  C G    Shuter's Hp,aka TS.153
 2/4 D    Shuter's Humour
 2/4 D    Shuter's Humour
 2/4 D    Shuter’s Humour
 2/4 D    Shuter's Humour. JJo.166
 2/4 D    Shuter's Humour. JJo8.166
 2/4 D    Shuter's Humour. JJo8.166
 2/4 D    Shuter's Humour THO1.128
  C A    Shutter Hornpipe. JBi.81
 C| A    Shutters hornpipe
 C| A    Shutters Hornpipe
 4/4 G    Shutters Hornpipe
 4/4 G    Shutters Hornpipe
 4/4 A    Shutters Hornpipe
 4/4 G    Shutters Hornpipe
  C A    Shutters Hornpipe. JaW.036
  C A    Shutters Hornpipe. JaW.036
  C A    Shutters Hornpipe. JaW.036
 4/4 A    Shutters Hornpipe. JWDM.06
 4/4 A    Shutters Hornpipe. JWDM.06
 4/4 A    Shutters Hornpipe. JWDM.06
  C A    Shutter's Hornpipe, New way  CAM1.19
 C| A    Shutters Hornpipe. VWMLa.088
 C| D    Shutter's Houmours
 6/8 G    Shut the door. JGi.097
 2/4 D    Shuttle Rins, The
 2/4 D    Shuttle Rins, The
 C| A    Shuttler's Hornpipe--by Morgan
 2/4 G    Shu yadan
 2/4 G    Shuzhuang tai
 2/4 F    Shuzhuang tai
 2/4 F    Shuzhuang tai
 2/4 Dm   Shver un shviger
 2/4 Em   Shver un shviger
 2/4 Dm   Shver un shviger
 2/4 Em   Shver un shviger
 2/4 Dm   Shver un shviger
 2/4 Dm   Shver un shviger
 2/4 Em   Shver un shviger
 6/8 Gmaj  Shy Guy's Serve
 4/4 Gmaj  Shy Guy's Serve
  C F    S Hymn. WHG.064
  C F    S Hymn. WHG.066
 3/4 A    Siadaj Kasiu ze mna
 4/4 F    Siamsa Beirte
 4/4 A    Siamsa Beirte
 4/4 G    Siamsa Beirte
 4/4 F    Siamsa Beirte
 4/4 G    Siamsa Beirte
 4/4 A    Siamsa Beirte
 7/8 Bb   Sians Afghan tune
 4/4 F    Sian's Bulgar 1
 4/4 F    Sians Bulgar2
 3/4 Ador  Siar Go HInis Bearachain
 2/4 Bb   Sibao kang changgong
 2/4 Eb   Sibao kang changgong
 2/4 G    Sibao langong
 4/4 C    Sibao langong
 2/4 G    Sibao langong
 2/4 Bb   Sibao langong
 2/4 F    Sibao langong
 2/4 A    Sibao langong
 2/4 F    Sibao langong
 2/4 G    Si bao zhu zhu
 4/4 Bb   Sibao zhuzhu

< previous page | master index | next page >